Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Geachte Confraters,

De wet van 10 april 2014 betreffende de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen zal in werking treden op 1 december 2016. Ze voorziet in het bijzonder:

“Art. 991ter. Behoudens de uitzondering bedoeld in artikel 991decies, zijn uitsluitend de personen die, op beslissing van de minister van Justitie, opgenomen zijn in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, gemachtigd de titel van gerechtsdeskundige te voeren en bevoegd om opdrachten als gerechtsdeskundige te aanvaarden en uit te voeren.”.

7° ten overstaan van de minister van Justitie schrifte- lijk verklaren dat zij instemmen met de door de Koning op te stellen deontologische code, die minstens de prin- cipes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bevat;

De Beheerraad van ABEX heeft op zijn vergadering van 23 november 2016 beslist om zijn leden die gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoeren aan te bevelen om die stappen te ondernemen, hoewel het vandaag slechts om een voorlopig register gaat en de deontologische code waarvan melding gemaakt wordt niet beschikbaar is.

Er wordt ook aan iedereen aanbevolen om de specialiteiten te controleren die vermeld staan op hun individuele fiche op www.abex.be. Wijzigingen moeten per e-mail doorgestuurd worden naar office@abex.be.

Het toevoegen van een specialiteit is onderworpen aan de goedkeuring van het toelatingscomité.

Registreren