Skip to content

Gebruiksvoorwaarden van de website en privacybeleid

1. Doel

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van specifieke voorwaarden, het juridische kader van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van de diensten van de website https://www.abex.be en het gebruik ervan door de “Gebruiker”.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke gebruiker die toegang tot de site wenst. Zij vormen het contract tussen de site en de Gebruiker. De toegang tot de site door de gebruiker betekent dat hij de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

In geval van niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van onderhavig contract, moet de gebruiker afzien van de toegang tot de diensten die door de site worden aangeboden. De ABEX VZW behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

ABEX VZW wenst u tevens op de hoogte te brengen van elke verwerking van uw persoonsgegevens en van uw rechten in dit verband. Door onze site te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk dat ASBL ABEX uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt op de manier die in dit document wordt beschreven.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en de onze, wordt overeengekomen dat de laatste voorrang hebben.

2. Wettelijke vermeldingen

2.1. Verantwoordelijk voor de plaats :

Naam van de vennootschap: ASBL ABEX
Adres hoofdkantoor: Georges Lecointelaan, 50, 1180 Brussel
Telefoon: +32 2 523 73 33
Mail : info@abex.be
Ondernemingsnummer : 0414.175.053

2.2. Site-editor :

Bedrijfsnaam : TRIPTYK sprl
Verantwoordelijke : Gilles Bertrand
Adres van het hoofdkantoor : Chaussée de Binche 177a à 7000 Mons
Telefoonnummer : +32 65 98 09 60
Mail : info@triptyk.eu

2.3 Site hosting :

Site host : TRIPTYK sprl
Adres van het hoofdkantoor : Chaussée de Binche 177a à 7000 Mons

3. Definitie

Het doel van deze clausule is de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te omschrijven:

– Site: de internetsite zichtbaar op het URL-adres https://www.abex.be, onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden;

– Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die gebruik maakt van de site of een van de diensten die door de site worden aangeboden;

– Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de Gebruiker binnen de Site worden doorgegeven;

– Klant: elke professionele of natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de Site bezoekt;

– Diensten: de informatie die op haar Site ter beschikking van de Gebruikers wordt gesteld;

– Inhoud: alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s;

– Klantgegevens: hierna te noemen “Gegevens”, die overeenkomen met alle persoonsgegevens die kunnen worden bewaard door voor het beheer van uw account, het beheer van de relatie met de Gebruiker en voor analyse en statistische doeleinden;

– Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben;

– De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “verwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis als gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

4.  Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

De site biedt de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

– Presentatie van de diensten; en/of

– Bestelling van diensten of materiaal

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computer hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

De site maakt gebruik van alle middelen waarover zij beschikt om een kwalitatieve toegang tot haar diensten te garanderen. Aangezien het om een middelenverbintenis gaat, verbindt de site zich er niet toe dit resultaat te bereiken.

Elk voorval te wijten aan een geval van overmacht dat een storing van het netwerk of de server tot gevolg heeft, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de ABEX ASBL.

Toegang tot de diensten van de site kan worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving voor onderhoud of enige andere reden. De gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen ingevolge de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract.

De Gebruiker kan per e-mail contact opnemen met de site op het volgende adres: info@abex.be.

De Site vormt een werk van de geest dat beschermd wordt door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Gebruiker mag op geen enkele wijze de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.abex.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site https://www.abex.be wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd, zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

5. Beschrijving van de verleende diensten

De website https://www.abex.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de ASBL ABEX en streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken.

Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.abex.be wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://www.abex.be niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

6. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De website maakt gebruik van JavaScript en WordPress-technologieën. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website.

Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met recente hardware, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie bijgewerkt.

De site https://www.abex.be wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren. https://www.abex.be en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefonieapparatuur, met name als gevolg van een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

7. Intellectuele eigendom en namaak

De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud van de site zijn beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De gebruiker vraagt de voorafgaande toestemming van de site voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhouden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de site te gebruiken in het kader van zijn activiteiten als deskundig lid van de ABEX VZW, met inachtneming van het huishoudelijk reglement en haar statuten.

Elke inhoud die door de Gebruiker online wordt gezet, valt uitsluitend onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud online te zetten die de belangen van derden zou kunnen schaden. Elke gerechtelijke actie die door een benadeelde derde tegen de site wordt ondernomen, komt ten laste van de gebruiker.

De inhoud van de Gebruiker kan op elk moment en om welke reden dan ook door de site worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker zal geen rechtvaardiging of kennisgeving ontvangen voorafgaand aan de verwijdering of wijziging van Gebruikersinhoud. ABEX VZW is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle op de website toegankelijke elementen, met name de teksten, beelden, grafische voorstellingen, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vzw ABEX.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van de op de site gepubliceerde informatie worden betrouwbaar geacht. De site behoudt zich echter het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De op de site verstrekte informatie is louter informatief. Bijgevolg is de Gebruiker als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze site.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, moet door de site worden vergoed.

Een optimale waarborging van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens wordt door de site niet gegarandeerd. De site verbindt zich er evenwel toe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of van niet te voorziene en onoverkomelijke handelingen van een derde. ABEX VZW treedt op als uitgever van de site. ABEX VZW is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de Content die zij publiceert.

De ABEX VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de uitrusting van de gebruiker bij toegang tot de website https://www.abex.be, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de in de bovenstaande punten vermelde specificaties, hetzij uit het optreden van een bug of incompatibiliteit. De ABEX VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade (zoals markt- of opportuniteitsverlies) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://www.abex.be. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. De ABEX VZW behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud te verwijderen die op deze site wordt geplaatst en die in strijd is met de in België toepasselijke wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt de ASBL ABEX zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto’s, enz.).

9. Hypertextkoppelingen, cookies en internetlabels.

De site https://www.abex.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van de vzw ABEX tot stand zijn gebracht.

De ASBL ABEX heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid.

Tenzij u besluit cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u hieronder worden aangeboden en vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 Cookies

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

De ABEX VZW kan de gegevens van de gebruiker betreffende zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten, verwerken. Deze informatie stelt ABEX VZW in staat de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren.

Cookies vergemakkelijken het surfen en/of de levering van diensten die door de Site worden aangeboden, en de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de aanvaarding of weigering van cookies van tijd tot tijd wordt voorgesteld, voordat een cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. De ABEX VZW informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn of haar browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan in zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer de ABEX VZW of een van haar dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst ASBL ABEX alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de slechtere werking van de Site en alle diensten aangeboden door ASBL ABEX, ten gevolge van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor ASBL ABEX om de Cookies, noodzakelijk voor hun werking, te registreren of te raadplegen ten gevolge van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee de gebruiker kan nagaan hoe hij zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan op elk moment zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar maken en wijzigen. ABEX VZW kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit deel beschreven informatie.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus die verschijnen op de ABEX VZW Website of in haar mobiele applicatie en indien de gebruiker heeft ingestemd met de deponering van Cookies door te blijven navigeren op de ABEX VZW Website of mobiele applicatie, kunnen Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus ook Cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te surfen op de ABEX Website of mobiele applicatie. De Gebruiker kan niettemin te allen tijde zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dit soort Cookies door ASBL ABEX intrekken.

9.2. Internet markeringen

De website https://www.abex.be kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus de bijbehorende informatie, met inbegrip van het IP-adres van de Gebruiker, kan opslaan).

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt ABEX VZW in staat de reacties van de bezoekers op de site en de doeltreffendheid van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), alsmede het gebruik van de site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan dankzij deze tags informatie verzamelen over de bezoekers van de Site en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van ABEX VZW, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

10. Beheer van persoonsgegevens en privacybeleid

De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de voorschriften betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

10.1. Verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en het surfen op de Site, is ABEX VZW de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De ASBL ABEX wordt voor deze aangelegenheden rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter of een bestuurder die hem vervangt of een persoon die daartoe is gemandateerd.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt ABEX VZW zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name zijn verantwoordelijkheid om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn leden en eventuele toekomstige leden en cliënten volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens, zodra hun toestemming is verkregen, en een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer ABEX VZW Persoonsgegevens verwerkt, neemt zij alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij deze verwerkt.

10.2. Doel van de verzamelde gegevens

ABEX VZW zal de gegevens waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk verwerken:

– om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de Gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz;

– om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord, enz;

– om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens;

– om optionele tevredenheidsonderzoeken op haar Site uit te voeren: e-mailadres;

– voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres.  ABEX VZW brengt uw persoonsgegevens niet op de markt en gebruikt deze derhalve alleen voor statistische en analysedoeleinden.

10.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving beschikken de Gebruikers van de site https://www.abex.be over de volgende rechten:

– recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden ;

– recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR);

– het recht om de verwerking van de gegevens van Gebruikers te beperken (artikel 18 GDPR);

– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (artikel 21 GDPR);

– het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR);

– het recht om het lot van de gegevens van de Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie ASBL ABEX hun gegevens zal meedelen (of niet) aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen.

Zodra de ABEX VZW kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij ontstentenis van instructies van hem/haar, verbindt de ABEX VZW zich ertoe zijn/haar gegevens te vernietigen, behalve indien het noodzakelijk is deze te bewaren voor bewijskrachtige doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe ABEX VZW zijn Persoonsgegevens gebruikt, rectificatie wenst of zich wenst te verzetten tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker zich schriftelijk wenden tot ABEX VZW op het in punt 2 hierboven vermelde adres.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil laten corrigeren, bijwerken of wissen door ABEX ASBL, waarbij hij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die de wet aan ABEX ASBL oplegt, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van de website https://www.abex.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: rue de la Presse, 35, 1000 Brussel.

10.4. Niet-mededeling van persoonsgegevens

ABEX VZW zal zich onthouden van het verwerken, hosten of overdragen van de verzamelde Informatie over de Gebruikers van haar Site https://www.abex.be naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet geschikt” wordt erkend, zonder de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

Voor dat alles blijft ABEX ASBL vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

De ABEX VZW verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien ABEX VZW echter in kennis wordt gesteld van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Gegevens van de Gebruiker aantast, zal zij de Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en hem meedelen welke corrigerende maatregelen zijn getroffen. Voorts verzamelt ABEX VZW geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door filialen en/of dochterondernemingen van ABEX VZW en onderaannemers (dienstverleners) worden verwerkt, uitsluitend ter verwezenlijking van de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers voornamelijk het personeel van ons Administratief Secretariaat.

10.5. Showcase” sites

De ABEX VZW verzamelt alleen persoonsgegevens van de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten en met name via contactformulieren of aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden. De verzamelde gegevens bestaan uitsluitend uit informatie die door de gebruiker is gecodeerd en door de gebruiker op het scherm zichtbaar is gemaakt.

De Gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen of om bestellingen te verwerken. De gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om contact op te nemen of om de bestelling te verwerken.

Elke gebruiker heeft recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek te richten aan het adres van de zetel van de beheerder van de site, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie wordt buiten medeweten van de Gebruiker van de site openbaar gemaakt, noch op enigerlei wijze aan derden uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht.

In het algemeen heeft iedere gebruiker ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit: rue de la Presse, 35, 1000 Brussel.

11. Kennisgeving van incidenten

Welke inspanningen ook worden gedaan, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Bijgevolg kan ABEX VZW geen absolute veiligheid garanderen.

Indien ABEX VZW kennis krijgt van een inbreuk op de beveiliging, zal zij de betrokken Gebruikers daarvan in kennis stellen zodat deze de nodige maatregelen kunnen treffen.

Bij de procedures voor de melding van incidenten wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. De ABEX VZW verbindt zich ertoe haar Gebruikers volledig in te lichten over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de veiligheid van hun rekening en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen te voldoen aan hun eigen reglementaire rapporteringsverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de Gebruiker van de Site https://www.abex.be wordt zonder medeweten van de Gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de Site https://www.abex.be en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper toelaten, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de Gebruiker van de Site https://www.abex.be.

12. Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, maakt ABEX ASBL gebruik van netwerken die beschermd worden door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Wanneer ABEX VZW Persoonsgegevens verwerkt, neemt zij alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

13. Evolutie van het contract

De ABEX VZW behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit contract te allen tijde te wijzigen.

14. Duur

De duur van het huidige contract is onbepaald. Het contract wordt ten aanzien van de gebruiker van kracht op het tijdstip van het gebruik van de dienst.

15. Toepasselijk recht

Op alles wat niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is overeengekomen, is het Belgisch recht van toepassing.

16. Geschillen

Behalve in geval van een gerechtelijke procedure tot betaling verbinden de partijen zich ertoe te trachten elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden op te lossen via bemiddeling of buitengerechtelijke verzoening.

In geval van gerechtelijke vervolging wegens betaling of mislukking van de bemiddelings- of buitengerechtelijke verzoeningsprocedure zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel, zetelend in het Frans, bevoegd, tenzij bij dwingend recht anders is bepaald.

17. Scheidbaarheidclausule

De ongeldigheid of onwettigheid van één van de clausules van onze algemene voorwaarden heeft niet de ongeldigheid of nietigheid van de andere clausules tot gevolg.

Indien de ongeldige bepaling de aard zelf van deze Algemene Voorwaarden aantast, zal elk van de betrokken partijen onmiddellijk trachten te goeder trouw een geldige bepaling te bedingen met gelijkwaardige economische uitwerking of althans zo dicht mogelijk bij de uitwerking van de ongeldige bepaling.