Skip to content

ABEX-deskundige worden

U stuurt een aanvraag tot lidmaatschap naar de Voorzitter van ABEX, hetzij per gewone brief via het secretariaat (Georges Lecointelaan 50 te 1180 Brussel/Ukkel), hetzij per e-mail (info@abex.be), met vermelding van uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

U vult het toetredingsformulier in (download) en voegt daarbij de vereiste bijlagen. U stuurt dit alles op naar de voorzitter op het adres van het secretariaat van de vereniging. U dient eveneens een bedrag van 130 Euros + 21% BTW te storten op het rekeningnummer 210-0813555-68 BIC GEBABEBB – IBAN BE82 210 081 355 568 van ABEX voor onderzoek en samenstelling van uw dossier.

De bij de aanvraag te bezorgen documenten bestaan uit een curriculum vitae, afdrukken van diploma’s, twee foto’s op paspoortformaat en een of meerdere aanbevelingsbrieven van peters die lid zijn van ABEX.

U dient eveneens de activiteiten en specialismen te vermelden waarvoor u aanvaard wenst te worden als effectief of als stagedoend lid. Daarbij kunt u de lijst raadplegen die zowel in de ledengids van ABEX opgenomen is als op de Internet site (www.abex.be).
ABEX doet daarna navraag naar uw naamsbekendheid, ondermeer bij haar eigen leden.

U wordt door het Aanvaardingscomité uitgenodigd voor een onderhoud op de hoofdzetel van ABEX. Daarbij wordt u ondervraagd door de Voorzitter en de verslaggever van het comité, de secretaris-generaal en de voorzitters van de afdelingen die betrekking hebben op de specialismen waarvoor u een aanvraag ingediend hebt. Dit comité vergadert ongeveer om de twee maanden. Tijdens dit onderhoud presenteert u enkele verslagen, ondertekend in eigen naam, met betrekking tot de specialismen waarin u aanvaard wenst te worden.

Na dit interview, stelt het comité een positief, negatief of genuanceerd verslag op en maakt dit over aan het Directiecomité, dat zich uitspreekt over uw kandidatuur. Het Directiecomité vergadert ongeveer tweemaandelijks.
U kunt hetzij als effectief lid aanvaard worden, hetzij als stagedoend lid voor een periode van minimum 1 jaar. Een stagedoend lid wordt opgevolgd door een stagemeester die gekozen wordt uit leden die tot een zelfde specialisme behoren.

Bij aanvaarding, betaalt u eveneens de jaarlijkse contributie, die op heden voor de effectieve leden 390 Euros bedraagt en 240 Euros voor de stagedoende leden. Deze laatste bedragen worden gehalveerd voor leden die in de tweede helft van het jaar aanvaard worden.

Voordelen en mogelijkheden

Lidmaatschap van ABEX biedt de volgende voordelen en mogelijkheden :

 • Onmiddellijk na uw aanvaarding als lid komt uw naam voor op de website van ABEX, die door de verscheidene opdrachtgevers geraadpleegd wordt.
 • U komt eveneens voor in de ledenlijst die om de twee jaar door ABEX uitgegeven wordt . Dit document wordt verspreid bij de rechtbanken, de advocaten, de verzekeringsmaatschappijen en de andere voornaamste opdrachtgevers.
 • U kunt als deskundige optreden in tussenkomsten die bij ABEX aangevraagd worden en die overgemaakt worden aan de leden die daarvoor in aanmerking komen (volgens plaats en specialisme).
 • U kunt tussenkomen als gespecialiseerde sapiteur op aanvraag van een medelid van ABEX die belast is met een opdracht door een rechtbank of een instituut voor arbitrage, bemiddeling of verzoening.
 • U kunt deelnemen aan de studiedagen en aan de permanente vorming die jaarlijks door ABEX in samenwerking met het KBSO-CEJA ingericht worden (met deelname in de kosten).
 • U kunt deelnemen aan het jaarlijks banket (met deelname in de kosten) dat jaarlijks ingericht wordt bij gelegenheid van de Algemene Vergadering .
 • U hebt toegang tot de lokalen van ABEX voor het houden van vergaderingen (met deelname in de kosten) evenals tot de documentatie in de bibliotheek.

Criteria

De door een deskundige uitgeoefende activiteit veronderstelt van zijn kant:

 • technische kennis in het betrokken vakgebied door specifieke studies die gestaafd worden met diploma’s of getuigschriften van bekwaamheid of van een gelijkwaardige opleiding als autodidact.
 • praktijkervaring in het betrokken vakgebied gedurende minstens 5 jaar voor houders van een diploma en 10 jaar voor autodidacten. De titel van deskundige impliceert een dergelijke ervaring. Een persoon die net de school verlaat kan niet beschouwd worden als een deskundige.
 • het streven naar permanente opleiding in het betrokken vakgebied, wat nog meer onontbeerlijk is indien dit technisch vakgebied sterk evolueert.
 • het naleven van specifieke deontologische regels voor de uitgeoefende activiteit. Voor ABEX worden de deontologische regels hier uiteengezet.

Deze criteria moeten in de volgende gevallen worden toegepast:

 • het afleveren van de titel van deskundige gepaard aan een welbepaalde activiteit, zoals: ingenieur-deskundige, architect-deskundige, landmeter-deskundige, boekhouder-deskundige, vastgoeddeskundige, gerechtelijk deskundige, scheidsrechter-deskundige, bemiddelaar-deskundige, enz.
 • de erkenning binnen een representatieve beroepsverenging met definitie van de vakgebieden en de betrokken technische specialiteiten.

Stages

De stage is een periode tijdens dewelke een stagedoend lid zich door een effectief lid laat volgen om hem voor te bereiden op zijn toetreding als effectief lid.

Het gaat om een scholing of een opleiding met steun aan en controle van de stagiair bij het behandelen van zijn expertises.

Het stagelid wordt verzocht al de hem toevertrouwde opdrachten aan zijn stagemeester te melden.

Een stagelid kan opdrachten uitvoeren op vraag van ABEX, met dekking van de stagemeester, of tussenkomen als assistent of sapiteur op vraag van effectieve leden van ABEX bij de uitvoering van opdrachten die aan deze laatsten verleend worden. In dit geval treden zij op onder de verantwoordelijkheid van het betreffende lid.

De stagemeester,voorgesteld door de stagiair, zal er bij de evaluatie van het werk van de stagiair in de eerste plaats op toezien of deze de professionele regels nakomt , de regels van ethiek, van onafhankelijkheid, van rechtschapenheid en van rechtvaardigheid noodzakelijk voor de goede praktijk van de expertise.

Indien het stagelid zelf geen voorstel doet, zal de Aanvaardingscomité hem helpen om een stagemeester te zoeken en aan te stellen.

Kunnen als ABEX stagiair aanvaard worden de kandidaten die de volgende specifieke voorwaarden vervullen:

 • er zich schriftelijk toe verbinden om tijdens de duur van de stage de opleidingen die door ABEX worden georganiseerd en de opleidingen voorgesteld door de stagemeester te volgen.
 • beroepservaring bezitten in de specialismen waarvoor hij zijn aanvaarding vraagt.

De stage duurt minstens twaalf maanden. Ten vroegste na twaalf maanden zal het Aanvaardingscomité de kwalificaties van de stagiair evalueren en eventueel zijn inschrijving op de lijst van de effectieve leden aan het Directiecomité voorstellen.

Minstens eens per jaar zullen de kandidaat en zijn stagebegeleider door het Aanvaardingscomité opgeroepen worden:

 • de kandidaat zal de werkzaamheden voorstellen die tijdens de stageperiode gerealiseerd werden, voor elk van de activiteiten en specialismen waarvoor een verzoek tot aanvaarding ingediend werd.
 • de stagemeester zal zijn evaluatieverslag van de stage overhandigen en zal het toelichten.

Het Aanvaardingscomité houdt een lijst bij van de stageleden en hun stagemeesters.

Behoudens uitzondering moet de stage vervuld worden bij een stagemeester die behoort tot de afdeling(en) waartoe de kandidaat wil toegelaten worden.

Na gunstig advies door de voorzitter van de betrokken afdeling wordt de stagemeester voor elke stage door het Aanvaardingscomité aanvaard. De stagemeester moet reeds 5 jaar effectief lid zijn en mag geen disciplinaire sancties hebben opgelopen in de 5 jaar voorafgaand aan zijn aanstelling.

Hij krijgt geen vergoeding voor zijn functie.

Behalve speciale toelating van het Aanvaardingscomité zal de stagemeester slecht drie stageleden tegelijk mogen volgen.

De stagemeester verbindt zich ertoe om alle vertrouwelijkheidregels te eerbiedigen betreffende de dossiers die door het stagelid worden behandeld.

De stagemeester wordt van elke verantwoordelijkheid ontlast, van welke aard ook , betreffende de handelingen die door het stagelid ten persoonlijken titel worden verricht.

De stagiair kan aan het Aanvaardingscomité vragen om van stagemeester te verwisselen.
Hij moet daartoe verslag uitbrengen over de moeilijkheden die hij met zijn stagemeester ondervonden heeft. Deze laatste kan zelf om zijn vervanging verzoeken.

Na beëindiging van zijn stage, en mits gunstig advies van het Aanvaardingscomité, wordt het stagelid zonder kosten aanvaard als effectief lid.

De lidmaatschapsbijdrage van het stagelid wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgelegd en dient betaald te worden vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op zijn aanvaarding.

Het Secretariaat stuurt een kopie van de regels aangaande de stages naar het stagelid.