Stages

Artikel 15 : Definitie
Artikel 16 : Stagemeester
Artikel 17 : Duur
Artikel 18 : Evaluatie
Artikel 19 : Afdeling
Artikel 20 : Stagemeester en ABEX
Artikel 21 : Verantwoordelijkheid
Artikel 22 : Beëindiging van de stage


Artikel 15

De stage is een periode tijdens dewelke een stagedoend lid zich door een effectief lid laat volgen om hem voor te bereiden op zijn toetreding als effectief lid.

Het gaat om een scholing of een opleiding met steun aan en controle van de stagiair bij het behandelen van zijn expertises.

Het stagelid wordt verzocht al de hem toevertrouwde opdrachten aan zijn stagemeester te melden.

Een stagelid kan opdrachten uitvoeren op vraag van ABEX, met dekking van de stagemeester, of tussenkomen als assistent of sapiteur op vraag van effectieve leden van ABEX bij de uitvoering van opdrachten die aan deze laatsten verleend worden. In dit geval treden zij op onder de verantwoordelijkheid van het betreffende lid.

Artikel 16

De stagemeester,voorgesteld door de stagiair, zal er bij de evaluatie van het werk van de stagiair in de eerste plaats op toezien of deze de professionele regels nakomt , de regels van ethiek, van onafhankelijkheid, van rechtschapenheid en van rechtvaardigheid noodzakelijk voor de goede praktijk van de expertise.

Indien het stagelid zelf geen voorstel doet, zal de Aanvaardingscomité hem helpen om een stagemeester te zoeken en aan te stellen.

Kunnen als ABEX stagiair aanvaard worden de kandidaten die de volgende specifieke voorwaarden vervullen:

  • er zich schriftelijk toe verbinden om tijdens de duur van de stage de opleidingen die door ABEX worden georganiseerd en de opleidingen voorgesteld door de stagemeester te volgen.
  • beroepservaring bezitten in de specialismen waarvoor hij zijn aanvaarding vraagt.

Artikel 17

De stage duurt minstens twaalf maanden. Ten vroegste na twaalf maanden zal het Aanvaardingscomité de kwalificaties van de stagiair evalueren en eventueel zijn inschrijving op de lijst van de effectieve leden aan het Directiecomité voorstellen.

Artikel 18

Minstens eens per jaar zullen de kandidaat en zijn stagebegeleider door het Aanvaardingscomité opgeroepen worden:

  • de kandidaat zal de werkzaamheden voorstellen die tijdens de stageperiode gerealiseerd werden, voor elk van de activiteiten en specialismen waarvoor een verzoek tot aanvaarding ingediend werd.
  • de stagemeester zal zijn evaluatieverslag van de stage overhandigen en zal het toelichten.

Het Aanvaardingscomité houdt een lijst bij van de stageleden en hun stagemeesters.

Artikel 19

Behoudens uitzondering moet de stage vervuld worden bij een stagemeester die behoort tot de afdeling(en) waartoe de kandidaat wil toegelaten worden.

Artikel 20

Na gunstig advies door de voorzitter van de betrokken afdeling wordt de stagemeester voor elke stage door het Aanvaardingscomité aanvaard. De stagemeester moet reeds 5 jaar effectief lid zijn en mag geen disciplinaire sancties hebben opgelopen in de 5 jaar voorafgaand aan zijn aanstelling.

Hij krijgt geen vergoeding voor zijn functie.

Behalve speciale toelating van het Aanvaardingscomité zal de stagemeester slecht drie stageleden tegelijk mogen volgen.

Artikel 21

De stagemeester verbindt zich ertoe om alle vertrouwelijkheidregels te eerbiedigen betreffende de dossiers die door het stagelid worden behandeld.

De stagemeester wordt van elke verantwoordelijkheid ontlast, van welke aard ook , betreffende de handelingen die door het stagelid ten persoonlijken titel worden verricht.

De stagiair kan aan het Aanvaardingscomité vragen om van stagemeester te verwisselen.
Hij moet daartoe verslag uitbrengen over de moeilijkheden die hij met zijn stagemeester ondervonden heeft. Deze laatste kan zelf om zijn vervanging verzoeken.

Artikel 22

Na beëindiging van zijn stage, en mits gunstig advies van het Aanvaardingscomité, wordt het stagelid zonder kosten aanvaard als effectief lid.

De lidmaatschapsbijdrage van het stagelid wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgelegd en dient betaald te worden vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op zijn aanvaarding.

Het Secretariaat stuurt een kopie van de regels aangaande de stages naar het stagelid.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX